Västervik först ut i Purple Flag

Västervik är den första av nio pilotstäder i landet som blivit Purple Flag-certifierade.

Under ett år har stadens offentliga och privata aktörer arbetat målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft efter klockan 17.00.

Processen med Purple Flag har varit en ögonöppnare för oss alla. Vi har fått nya och vidare perspektiv för att skapa en säker, trygg och attraktiv stad.

Det säger Annika Boman, verksamhetschef för Näringslivsservice på Västervik Framåt AB och koordinator för Purple Flags arbetsgrupp.

Den officiella certifieringen äger rum samtidigt för alla städer den 24 september kl 10.00-12.00 i Stockholm.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på stadskärnan.

De flesta städer arbetar redan med dessa frågor. Det nya är att man med Purple Flag-metoden fått ett verktyg som utökar samarbetet mellan olika privata näringsidkare och fler inom den offentliga sektorn och att det omfattar även kvälls- och nattlivet, förklarar Inger Alfredsson, nationell samordnare för Purple Flag Sweden inom Svenska Stadskärnor. 

Gemensamma kvällsvandringar har fått alla att se sin stads utvecklingspotential. Antalet tidiga kvällsaktiviteter för en bredare målgrupp och tydligare skyltning är två exempel som påverkar stadens attraktion och helhetsintryck. Likaså har man blivit varse vikten av bättre kvällsbelysning på husfasader, parker, stråk och inte minst butiker. Det ger en trygghetskänsla, förebygger brott och ger en mer välkomnande stadsmiljö. Samverkan bygger på goda relationer vilket deltagarna har förstärkt under processarbetet.

– Med en gemensam bild av hur stadskärnan ska uppfattas kvällstid kan alla sträva åt samma håll och fördela såväl ansvaret, arbetet som kostnaderna. Alla kan dra sitt strå till stacken och alla är vinnare, säger Annika Boman på Västervik Framåt. Engagemanget från såväl näringslivet som offentliga aktörer för arbetet med certifieringen har varit stort hela tiden. Flera har uttryckt att det varit bra att ha en tydlig process att samlas kring och att det känns bra att kvällsekonomin får uppmärksamhet. 

Fakta

Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande.

För mer information:

Inger Alfredsson, nationell samordnare för Purple Flag Sweden, 073-846 09 83

Annika Boman, Västervik Framåt, 070-875 38 81