Vård och Omsorg

Få koll på läget inom vård och omsorg. I en intervju med Henrik Holmberg, Västerviks sjukhus ger han sin bild av hur branschen ser ut idag och inför framtiden.

Hur är läget i branschen?

– I dag finns ett behov av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt medicinska sekreterare, men även andra professioner. Sjuksköterskebristen är generell inom kommuner och landsting och det är främst de stora pensionsavgångarna som är bakgrunden till alla vakanser. Den goda samverkan som finns med Linnéuniversitetet och Linköpings universitet är avgörande för rekrytering framåt i tiden

– sjukhuset tar emot studenter från många olika utbildningar bl.a. läkarstudenter och de är en viktig rekryteringsbas för oss.

Vilka stora utmaningar står ni inför?

– Vi som jobbar inom vård och omsorg behöver hitta nya arbetssätt och modernisera sjukvården. Vi kan bli bättre på att använda de tekniska möjligheter som finns i dag inom till exempel E-hälsa. Det kan vara patientbesök på distans via video eller andra digitala lösningar. Vård- och omsorgsjobb behöver också få en högre status. Vi behöver renodla professionerna så att man får jobba med det man faktiskt har utbildat sig till. I dag ingår många arbetsuppgifter som inte kräver sjuksköterskekompetens i sjuksköterskejobbet, uppgifter som en annan yrkeskategori mycketväl kan utföra. Det pågår ett ganska omfattande arbete kring ”Yrkesprofilering” inom landstinget vilket ska resultera i attraktivare jobb.

Hur ser ert drömscenario ut inför framtiden?

– Att närhet till lärosäten med högskole- och universitetsplatser i större utsträckning ökar möjligheten att kunna rekrytera till vård- och omsorgsyrken. Där spelar samverkan mellan utbildning och arbetsplats en stor roll, då många blir kvar på sina studieorter där de haft sin verksamhetsförlagda utbildning.