Starkt 2014 för Västervik Framåt

2014 har varit ett intensivt, utvecklande och spännande år för Västervik Framåt. Från och med januari 2014 tog bolaget över turistverksamheten inklusive turistbyrån och marknadsföringen av det samlade varumärket Västervik. Det har gett mycket goda förutsättningar att utveckla Västervik och på så sätt skapa en kreativ gemensam plattform för hela varumärket och näringslivet i Västerviks kommun.

Personalen har ett väldigt stort engagemang och många aktiviteter och olika evenemang har genomförts. Vi har lyckats attrahera många inflyttare och företag att flytta till Västerviks kommun. Nya nätverk har skapats och vi har genomfört ett ännu mer aktivt arbete med marknadsföringen av Västervik som en plats att uppleva, besöka, arbeta, leva samt driva och etablera företag i.

Ovanstående förändringar och satsningar har resulterat i att personalstyrkan har växt till nästan det tredubbla till nuvarande 18 personer i olika varianter av anställningsformer. Omsättningsmässigt har vi ökat till mer än det dubbla. Ombyggnation av Rådhuset som skall bli vårt nya kontor påbörjades under hösten. Inflyttning planeras till mitten av maj 2015. Vi ser fram emot att samla hela organisationen under samma tak – ett Näringslivets hus.

Västervik Framåts nya organisation trädde i kraft den 1 januari och består av tre stycken verksamhetsområden:Besöksnäring, Företagsutveckling och Näringslivsservice. Tillsammans är dessa områden av stor betydelse för utvecklingen av Västervik ur flera olika perspektiv; näringslivsutveckling, stadsutveckling, handelsutveckling, destinationsutveckling, inflyttning samt utveckling av varumärket Västervik.

Nedan följer ett sammandrag för några centrala utvecklingspunkter från Västervik Framåts helårsrapport 2014:

Fler företag i Västervik
Vid årsskiftet fanns 3 320 företag i kommunen, en ökning med 57 stycken jämfört med föregående år. Totalt startade 181 nya företag. Vilket är 3 företag fler än föregående år.

Konkurser minskar
Glädjande visar statistiken på fortsatt lågt antal konkurser i kommunen. I Västervik minskade antal konkurser med 5 % vilket känns väldigt positivt och visar på ett gott företagsklimat.

Nettotillväxten i Västervik ökar
Även flyttnettot på företag var positivt med 12 fler inflyttade än avflyttade företag.

Affärsutveckling och rådgivning
Under andra kvartalet startades projekt ”Maxa tillväxten”. Under året har 29 företag påbörjat olika affärsutvecklande insatser.  Antalet företag som kommer på rådgivning har ökat och fokus är på utvecklings- och marknadsföringsfrågor.

Samarbetsavtal med Linköpings universitet
Avtalen mellan Västervik Framåt och de medfinansierade företagen i och med samarbetet mot Linköpings universitet blev klart i december 2014. Det blev 15 stycken företag som gick med som samarbetspartner.

Handels- och stadsutveckling
Västervik fick en hedervärd silverplats i Årets Stadskärna 2014. Västervik är den kommun i länet där handeln växer snabbast och hör även till de kommuner i hela Sverige som har bäst utveckling 2013. Sällanköpsvaror står för ökningen, ökad omsättning med 9 %. Västervik kommer vara pilotstad för Purple Flag – som bland annat innebär en tryggare stad nattetid.

Behovet av nätverk fortsätter
Projektet Kvinnors företagande avslutades i slutet av året och har varit en lyckosam mötesplats för nätverkande. Näringslivsfrukosten – Morgonsoffan har varit mycket populär och välbesökt under året. Kajakprojektet är ett nytt samverkansprojekt som Västervik Framåt stöttar. Projektet ska utveckla Västervik som kajakdestination och initiativet kommer från sex företag samt två föreningar. Fler exempel på nya nätverk är Unga Entreprenörer och även ett Dykprojekt.

Många arbetstillfällen genom etableringar
Västervik Framåt har varit delaktig i att 15 nya företag har etablerat sig under 2014. Dessa har glädjande givit 60 nya arbetstillfällen.
Akzo Nobel
Ett antal insatser från vår sida har genomförts under året för att stötta de anställda på Akzo Nobel. Bland annat har starta eget-rådgivningar genomförts, en arbetsmarknadsmässa genomfördes i oktober med gott resultat och även en starta eget-kurs har till hösten i Gamleby.

Inflyttarservice 
De uppskattade inflyttarträffarna genomförs varje månad med cirka 20 deltagare varje gång. Jobbtips och nyhetsbrev skickas ut regelbundet. Vi deltog också under hösten om representanter för Västervik tillsammans med East Sweden på Career Days – en mässa i Stockholm för att attrahera flera unga akademiker att flytta till Västervik.

Trendbrott inom befolkningsstatistik
I befolkningsutvecklingsstatistiken som SCB presenterar ser vi ett trendbrott! För 2014 är flyttnettot +176! Motsvarande siffra för 2013 var +101.

Besöksnäringen 
Under 2014 har antal gästnätter ökat med 9 % (preliminära siffror) jämfört med motsvarande period 2013.  Ökningen är en av de högsta i länet. Volymen kommer framförallt från den svenska marknaden. Ett av målen i turismsstrategin är att öka lönsamheten. 20 referensföretag (AB) används för att mäta lönsamhetsutvecklingen i besöksnäringen. Glädjande ser vi att referensföretagen går mot positiv utveckling och en bättre lönsamhet. Värt att nämna är också vårt arbete med marknadsföringen av Gotlandsbåten. Ett flertal marknadsförings- aktiviteter genomfördes och några avblåstes snabbt efter att beskedet om Gotlandsbåten inte skulle gå i trafik 2014. Vi har fortfarande goda förhoppningar om Gotlandstrafik men inte förrän 2016. Några andra intressanta genomförda aktiviteter; Introduktion av mobilapplikationen – Öppet Västervik, Lansering av marknadens modernaste webbsida – nya vastervik.com, Instagramkampanjen #därförälskarjagvästervik och en plastisbana på Spötorget.

Evenemangssamordning har kommit igång bra
Sex stycken teman/ämnesområden har skapats för att enklare och tydligare skapa aktiviteter. De har stor potential att lyfta fram bilden av destinationen Västervik och representerar de kampanjpaket vi kommer att rikta vår marknadsföring på under 2015. Förtrollande vinter, Äventyrsresan, Evenemangssommar, Skärgårdsliv, Höstmys och Juligare jul. Varje tema har även en egen kampanjsida på vastervik.com

Marknadsföring
Första året har Västervik Framåt ägnat mycket åt att skapa strategier och infrastruktur för sin kommunikation. En ny varumärkes- och attraktivitetsstrategi har jobbats fram (presenteras på Tillväxtdagen i Tjust), mätningar vad avser varumärkeskännedom, kompetens- och etableringsbehov har gjorts. En ny hemsida, en så kallad platssida har lanserats samt mycket mer:

vastervik.com
En del av årets marknadspeng har sats av på nya vastervik.com, en stor investering där vi har plockat finansiering från olika budgetar. Lanseringen av nya vastervik.com ägde rum den 24 oktober och det finns inte många platssidor av sådant slag i Sverige. Vi har fått mycket respons från andra orter som ser oss som föregångsexempel.

Västervik 365
Ett annat stort arbete som lagts ned är att hitta ett produktionsbolag och en rätt sammansättning av redaktion (journalister, fotografer, layoutare) till det nya livsstilsmagasin som lanserades den 13 mars 2015. Det skall fungera som komplement till vastervik.com tydligare ha intressenter av Västervik som målgrupp (etablerande företag, inflyttare etc). Magasinet går ut i Västervik, Linköpings Universitet, Linnéuniversitetet, fritidshus i kommunen, hotellrum i Västervik, inflyttarregister samt till företagen som kan använda dem till sina egna kunder.

Filmproduktion
En annan post som också inte märks av rent kommunikativt under den första halvan av årets kalender är filmproduktionen i somras. En filmproduktion innefattar inte mindre än nästan 50 Instagramfilmer, samt 10 längre webbfilmer. Vi lanserade även dessa den 24 oktober. På en helg hade vår första längre film över 7 000 visningar. En annan, Äventyrsresan till Västervik har 22 000 visningar.

Internationell marknadsföring
En gång varje månad träffar vi Marknadsrådet för Kalmar län (Öland, Kalmar, Västervik, Vimmerby och Glasriket). Vi går in med 300 000 kronor för att tillsammans hitta den internationelle besökaren. Fokus ligger på Tyskland, Danmark och Holland.

Övrigt
Vi kan se att marknadsföringen blir mer och mer digital. Annonseringen har gått över för att nu övervägande innebära digital annonsering – både i sociala medier och traditionella medier och nya medier sajter. Det personliga mötet är dock fortfarande viktigt och deltagande på särskilt utvalda mässor fortsätter.
Marknadsföring av Västervik Framåt
En ny grafisk profil har tagits fram, en ny hemsida, nytt affärspartnersavtal, mässutställningar samt fokus på att få ut Maxa Tillväxten och affärsområdet Affärsutveckling.