Skiss gestaltningsförslag. Västerviks kommun

Så kan området kring Slottsholmen bli

Efter att detaljplanen för Slottsholmen spikades 2013 har en idéstudie genomförts och nu finns ett färdigt förslag för hur området mellan Lilla Strömmen och Kulbacken kan komma att se ut.

Det är företaget Sydväst arkitektur och landskap som nu presenterat ett gestaltningsförslag grundat i en vision som Västerviks kommuns enheter Samhällsbyggnad och Kultur arbetat fram. Gestaltningsförslaget innehåller två huvudsakliga idéer. Dels handlar det om att Västervik ska få en attraktiv strandpromenad, och dels ska historien kring Slottsholmen och ruinen lyftas fram och åskådliggöras genom en konstnärlig gestaltning av hög kvalitet.

Ur Visionen

Med stadens historiska arv, tydlig vattenkontakt och modern landskapsarkitektur som ledord ska en ny plats utöver det vanliga skapas i hjärtat av Västervik. Arbetet med att förvandla området från Lilla Strömmen till Kålgårdsviken ska genomsyras av en mycket hög ambitionsnivå vad gäller gestaltning och material.

Strandpromenad
Genom att skapa en modern och attraktiv strandpromenad mellan centrum och Kulbacken förlängs stadskärnan och det blir intressantare att promenera till de olika målpunkter/mötesplatser/verksamheter som finns/planeras norrut. Västerviks kontakt med vattnet förstärks genom att promenaden går utmed vatten på två sidor och eftersom nya mötesplatser skapas utmed promenaden. Det kommer att finnas större möjligheter att ta del av, och njuta av, den fantastiska utsikten mot staden, Gamlebyviken och havet.

Skiss gestaltningsförslag. Västerviks kommun

Slottsruinen
Kring ruinen ska en ny utformning av parken göra att Slottsholmens intressanta historia kan berättas. Träd tas bort i vissa siktlinjer för att ruinen ska framhävas från staden och ett uppdrag där konstnärer ska få vara med och gestalta platsens historia, ska dras igång under hösten. Förhoppningen är att skapa en unik målpunkt i vår stad.

Broar
För att ge broarna över Stora och Lilla strömmen ett ansiktslyft och ett mer stadsmässigt uttryck föreslås ett byte av räcken och balkar till svarta/mörkgrå räcken liknande dem som finns på annat håll i centrala staden.

Strömsholmen
Gestaltningen av miljöerna på Strömsholmen är mycket beroende av vad som händer med gamla varmbadhuset. Just nu pågår en utredning om vilka verksamheter som kan finnas i byggnaden, och det lutar åt att det ska bli någon form av kulturverksamhet med utställningar, mindre föreställningar, kafé med mera.

Soldäcket
I föreslaget läge kan soldäcket bli den nya stora mötesplatsen i Västervik. Behovet av en rymlig och trivsam plats på Slottsholmen är stort men utrymmet räcker i dagsläget inte till och den smala gräsremsan som finns är farlig att sitta på grund av närheten till bilvägen. Här kan såväl invånarna i staden som besökare få en plats att vara på i ”stans bästa läge” med fantastisk utsikt över staden, vattnet och solnedgången. Här finns plats för många att sitta, umgås, fiska, vila, fika mm. Soldäcket trappas ner mot vattnet i generösa ”trappsteg” och längst ner har man direkt vattenkontakt.

Gestalta historien kring ruinen
En konstnärlig projektledare ska hjälpa kommunen att välja ut konstnärer som i sin tur ska lämna varsitt förslag på gestaltning av området i och kring ruinen. Stegeholms slottsruin, platsens historia och det omgivande vattnet ska vara centrala i gestaltningen som kan innebära en upplevelse i ljus, ljud, bild och interaktiva lösningar.

Även parken vid ruinen, entrén och promenaden vid allén norrut mot Kulbacken ska förändras.

Västerviks kommun kommer ta fram en broschyr för gestaltningen som kommer finnas tillgänglig på kommunen webbplats vastervik.se.

Skiss gestaltningsförslag. Västerviks kommun

Skiss på hur soldäcket kan se ut sett från söder.