Foto: Veronica Palm, Västerviks museum

Framstående bronsålderskust i Tjustbygden

Tjustbygden är ett av landets mest framträdande bronsåldersområden. Här finns tusentals fornlämningar som utgör spår av bronsåldersmänniskornas liv. Det vi idag ser ovan mark är främst gravar i form av rösen och stensättningar, men Tjustbygden är också ett av de största hällristningsområdena i norra Europa.

Det forna bronsålderslandskapet manifesteras genom gravmonumenten som ligger som pärlband på höjder och åsar, ofta på platser väl synliga i omgivningen. Bosättningarna låg ofta nära vattendrag eller vid den dåtida strandlinjen som då, 1800 - 500 f.Kr., låg ca 10-18 m högre än idag. Bronsålderns boplatser är dock, med några får undantag, mycket dåligt utforskade och endast ett fåtal är kända och undersökta i Tjustbygden.

Bronsålderns miljöer är annars ofta lätta att uppfatta i landskapet och är därför fantasieggande och fascinerande. De mäktiga rösena utgör tydliga maktdemonstrationer och territoriemarkeringar och hällbilderna i form av skepp, människofigurer, fotsulor och skålgropar talar direkt till oss genom årtusendena.

Foto: Veronica Palm, Västerviks museum

Bronsålderslämningar av olika karaktär och storlek hittas i hela kommunen, både i inlandet och i den forna kustmiljön.

Välkommen att besöka bronsåldern i Västerviks kommun!

Ladda ner broschyren Bronsålderskusten med ett flertal beskrivningar vad och hur du hittar till fornlämningsplatserna.